CHOCOLATE CONSUMPTION AND NOSTALGIA TENDENCIES


Creative Commons License

Özden A. t.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.13, no.3, pp.1590-1608, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The consumption of chocolate dates back to many years ago. In addition to its stimulating and pleasurable properties, the market for chocolate is growing, due to its wide variety of consumption areas and easy accessibility. Research on chocolate is generally on nutrition and health. It is seen that researches on chocolate in the field of marketing are only on how chocolate is consumed and it is limited in number. This research addresses the effect of chocolate consumption on consumer. It was examined whether the spending quantities and preferred product groups of consumers who eat chocolate before shopping differ from those who don't eat chocolate. In addition, the relationship between attitude towards chocolate and consumption of chocolate before shopping and nostalgia tendency were also examined. For these purposes, 511 consumers were reached in the cities of Ankara and Samsun. Attained data were analyzed with Mann- Whitney U test and Spearmans's rho correlation analysis. It was seen that consumers who eat chocolate before shopping shop more. In addition, it has been observed that there's a positive relationship between the attitude towards chocolate and the nostalgia tendency. This study is the first in the applicable literature in terms of its exploration subject and results. According to the results attained, it's recommended that consumers who don't want to spend a lot of money don't consume chocolate before shopping. Especially nostalgic product businesses can achieve effective results by offering chocolate.
Çikolatanın tüketimi çok uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Uyarıcı ve haz verici özelliklerinin yanı sıra çok çeşitli tüketim alanları ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle çikolataya yönelik pazar giderek büyümektedir. Çikolatayla ilgili yapılmış araştırmalar ise genellikle beslenme ve sağlık üzerinedir. Pazarlama alanında çikolatayla ilgili araştırmaların sadece çikolatanın nasıl tüketildiği üzerine olduğu ve sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu araştırma, çikolata tüketiminin tüketici davranışı üzerindeki etkisini ele almaktadır. Bu bağlamda, alışveriş öncesi çikolata yiyen tüketicilerin harcama miktarlarının ve tercih ettikleri ürün gruplarının çikolata yemeyen tüketicilerden farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Ayrıca, çikolataya yönelik tutum ve alışveriş öncesi çikolata tüketimi ile nostalji eğilimi arasındaki ilişki de incelenmiştir. Bu amaçlarla 511 tüketiciye ulaşılmıştır. Veri analizinde Mann-Whitney U testi ve Spearmans’s rho korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, alışveriş öncesi çikolata yiyen tüketicilerin daha çok alışveriş yaptıkları görülmüştür. Ayrıca çikolataya yönelik tutum ve nostalji eğilimi arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu çalışma, araştırma konusu ve elde ettiği sonuçlar itibariyle ilgili literatürde ilk olma özelliği taşımaktadır. Elde edilen sonuçlara göre çok para harcamak istemeyen tüketicilerin alışveriş öncesi çikolata tüketmemeleri tavsiye edilebilir. Özellikle nostaljik ürün işletmeleri ise çikolata ikramında bulunarak etkili sonuçlar elde edebilirler.