The Effect of Woman's Role in Production on Social Life in Ancient Mesopotamia from Prehistoric Ages to the Iron Age


Creative Commons License

ETGÜ Y. T.

OANNES - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.21-47, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The production activities carried out from the first periods of human history to the Ancient Mesopotamian civilization have shaped the role of women in social life and orients approaches to women's nature. In this context, the woman, who had an equal position with men until the Chalcolithic Age due to her contribution to food production, and whose body was blessed as a "mother goddess" due to reproduction, from the Chalcolithic Age; due to the emergence of new branches of craft, discoveries, inventions, and the prominent physical power factor, she lost her equal social position and economic activities by being limited to the home. As a result, its essence has begun to be understood as serving men with its fertility and sexuality. In this article: through a critical analysis of archaeological data, economic and legal texts and representations; The effect of the change in the roles of women in production on their roles in social life has been tried to be revealed.
İnsanlık tarihinin erken dönemlerinden Eski Mezopotamya medeniyetine kadar gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin; kadının sosyal yaşamdaki rolünü ve kadın doğasına yönelik yaklaşımları şekillendirdiği görülmektedir. Bu bağlamda; besin üretmedeki katkı payı dolayısıyla Kalkolitik Çağ’a kadar kadın, toplum içerisinde erkeklerle eşit bir statüde bulunmuş ve bedeni üreme dolayısıyla “ana tanrıça” olarak kutsallaştırılmıştır. Kalkolitik Çağ’dan itibaren ise, yeni zanaat kollarının oluşumu, keşifler, icatlar, öne çıkan fiziki güç faktörü gibi nedenlerle toplumsal konumundaki eşitliği, ekonomik uğraşıları ev içi alanla sınırlı kalacak biçimde kaybetmiştir. Bunun sonucu olarak özü daha çok, doğurganlığı ve cinselliği vasıtasıyla erkeğe hizmet edecek şekilde anlaşılmaya başlanmıştır. Bu makalede: arkeolojik veriler, ekonomik ve hukuki metinler ayrıca temsillerin eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi yoluyla; kadının üretimdeki rolünün değişiminin, sosyal yaşamdaki rolüne etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.