The Role of Care Personnel in the Formation of Value Actions in Children


Creative Commons License

ŞAHİN M.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.101-112, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This research is a case study that aims to reveal which values care personnel contribute to the formation The aim of this research is to reveal which value actions are given to children living under protective care. The study was designed as a case study from qualitative research designs. Values, seen as collective phenomena, are the standard measures that guide human actions. There are 3 care personnel who are responsible for the care and development of children working in shifts in children's homes, which is one of the institutional care types. With the social approval and model taker roles of caregivers, children perform value actions. Within the framework of this study, which was limited to Ankara Children's Houses, semi-structured interviews were conducted with 9 girls and 15 boys between the ages of 9-12. The analysis of the research was made with the content analysis method. In the study, Schwartz's theory of basic values was used theoretically. Accordingly, the types of universal values and the basic values at the cultural level were determined. Accordingly, 12 different codes were determined under the Value Actions theme and the opinions and thoughts of the participants were included. Accordingly, universally success and compatibility value types in children's homes; culturally, self-empowerment and conservatism values come to the fore. As a result, when the findings of the research are evaluated in general, it is seen that the value actions adopted by the children living in children's homes are compatible in terms of value types and cultural values revealed within the framework of Schwartz's theory of values. As a suggestion, longitudinal studies are needed to observe and understand the differences that may arise in such value studies.
Bu araştırmanın amacı koruma bakımı altında yaşayan çocuklara hangi değer eylemlerinin kazandırıldığını ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Kolektif olgular olarak görülen değerler, insan eylemlerine yön veren standart ölçülerdir. Kurum bakım türlerinden biri olan çocuk evlerinde vardiya usulü çalışan çocukların bakım ve gelişimlerinden sorumlu olan 3 bakım personeli bulunmaktadır. Bakım personellerinin sosyal onay ve model alıcı rolleriyle, çocuklar değer eylemlerini gerçekleştirmektedir. Ankara Çocuk Evleri ile sınırlandırılan bu çalışma çerçevesinde 9-12 yaşları arasında 9 Kız ve 15 erkek çocuk ile yarıyapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın analizi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada kuramsal olarak Schwartz’ın temel değerler kuramından faydalanılmıştır. Buna göre ortaya konulan evrensel değer tipleri ve kültürel düzeyde temel değerler belirlenmiştir. Buna göre Değer Eylemleri teması altında 12 farklı kod belirlenmiş ve bunlara ilişkin katılımcıların görüş ve düşüncelerine yer verilmiştir. Buna göre çocuk evlerinde evrensel olarak başarı ve uyumluluk değer tipleri; kültürel olarak kendini güçlendirme ve muhafazakârlık değerleri öne çıkmaktadır. Sonuç olarak araştırmanın ortaya çıkardığı bulgular genel olarak değerlendirildiğinde çocuk evlerinde yaşayan çocukların benimsediği değer eylemlerin Schwartz’ın değerler kuramı çerçevesinde ortaya konan değer tipleri ve kültürel değerler açısından uyumlu olduğu görülmektedir. Öneri olarak bu tür değer araştırmalarında ortaya çıkabilecek farklılıkları gözlemlemek ve anlayabilmek için boylamsal çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.