Adaptation of Family Efficacy Scales to Turkish, Validity and Reliability


BİNGÖL Y., KALKAN M.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, vol.0, no.12, pp.141-169, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the adaptation of the Family Efficacy Scales developed by Caprara, Regalia, Scabini, Barbaranelli and Bandura (2004) to Turkish was done. The sample of the study consists of a total of 375 person, including 125 adolescents in high school and their parents. The family competence scale consists of four forms. Data from the Filial, Marital, Parental, and Collective Family Scales were analyzed using SPSS 23 and AMOS schedules. Explanatory factor analysis (AFA) and confirmatory factor analysis (DFA) were used as methods. According to the results of AFA, filial’s form is four-dimensional, marital form is two-dimensional, parental form is two-dimensional and collective family efficacy form is three-dimensional. Only a substance with a low substance load in the parental form has been removed. As a result, there are items 16 filial form, 12 marital form, 11 parental form and 20 collective family form, which are applicable for Turkish family structure. According to DFA results, compliance indices are significant. The high scores obtained from the scales indicate that the self-efficacy of the relevant role is high, while the low scores indicate that the self-efficacy of the relevant role is low.
Bu araştırmada Caprara, Regalia, Scabini, Barbaranelli ve Bandura (2004) tarafındangeliştirilen Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması yapılmıştır. Araştırmanınörneklemini lise öğrencisi 125 ergen ve onların anne-babaları olmak üzere toplam 375kişi oluşturmaktadır. Aile yeterlik ölçek seti dört formdan oluşmaktadır. Çocuk, Eş, Ebeveyn ve Kolektif Aile Öz-yeterlik Ölçeklerinden elde edilen veriler SPSS 23 ve AMOSprogramları ile analiz edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktöranalizi (DFA) yöntem olarak kullanılmıştır. AFA sonuçlarına göre çocuk formu dört boyutlu, eş formu 2 boyutlu, ebeveyn formu 2 boyutlu ve kolektif aile formu 3 boyutludur.Yalnızca ebeveyn formunda madde yükü düşük olan bir madde çıkarılmıştır.Sonuçta Türk aile yapısı için uygulanabilir bulunan ölçeklerden çocuk formu 16, eşformu 12, ebeveyn formu 11 ve kolektif aile formu 20 maddeden oluşmaktadır. DFA sonuçlarına göre de uyum indeksleri anlamlı çıkmıştır. Ölçeklerden elde edilecek puanlarınyüksek olması ilgili role ait öz-yeterliğin yüksek olmasını, düşük olması ise ilgili role aitöz-yeterliğin düşük olduğunu göstermektedir.