THE PREDICTIVE ROLE OF NARCISSISM AND SELF-ESTEEM ON SOCIAL MEDIA ADDICTION


ŞAHİN C., KUMCAĞIZ H.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.30, pp.2136-2155, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 30
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2136-2155
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

With the rapid development of technology, social media playing an important role in communication has become indispensable in the lives of individuals. It can be said that the determination of this situation is important when considering the problems caused by social media addiction. The purpose of this study is to investigate the relationship between social media addiction, self-esteem, and narcissism. The study group consisted of 520 students studying at the vocational school of a government university. This study is a correlational research that aims to reveal the situation as it currently exists. The data was collected using the Social Media Addiction Scale - Adult Form, the Rosenberg Self-Esteem Scale and the Narcissistic Personality Inventory. Since the data showed normal distribution (p>.05), the data was analyzed using parametric multiple regression analysis, Pearson Product-Moment Correlation analysis, and descriptive statistics. The analysis results yielded a statistically significant negative relationship between social media addiction and self-esteem, but a significant positive relationship between social media addiction and narcissism
Teknolojinin hızla gelişimi ile birlikte iletişim alanında önemli bir yer tutan sosyal medya bireylerin hayatında vazgeçilmez olmuştur. Sosyal medya bağımlılığının neden olduğu problemler düşünüldüğünde, bu durumun belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı ve narsisizm arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 520 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışma mevcut durumu olduğu gibi ortaya koymayı hedefleyen ilişkisel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplamak için Sosyal Medya ÖlçeğiYetişkin Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Narsistik Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Verilerin dağılımı normal olduğundan (p>.05) verilerin analizinde parametrik testlerden çoklu regresyon analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Analiz sonuçları, sosyal medya ile benlik saygısı arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, fakat sosyal medya bağımlılığı ile narsisizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koymuştur