Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerine Etkisi


ÖKSÜZ Y.

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.6, no.2, pp.185-195, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırma, duyguların açılması eğitiminin üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerine etkisini araştırmak amacıyla, 2002-2003 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği anabilim dalına devam eden öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın deseni, ön-test, son-test, deney ve kontrol grup desendir ve 22 öğrenci deney, 22 öğrenci de kontrol grubuna alınmıştır. Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri Demir (1989) tarafından uyarlanan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ile ölçülmüştür. Elde edilen verilere göre ortalamalar arasındaki farkın önem düzeyini belirlemek amacıyla t-testi kullanılmıştır. Genel olarak, “duyguların açılması eğitimi” alan üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin düşmesini sağlayarak öğrencilerin gelişimine olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.