EVALUATION OF PRE-SCHOOL CURRICULUM ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S CIPP MODEL


AYDIN S., ŞENTÜRK Ş., DURAN V.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.27, pp.163-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The curriculum evaluation is carried out in order to review the teaching process and the teaching resources, to identify the problems encountered by the educators, teachers as well as administrators and to find solutions, to develop the curriculum with the aims of the curriculum by comparing the qualifications of the students and the qualifications of targeted occupations that students will have in the future. Assessment is made by gathering data about the students, teaching methods and teaching resources, curriculum goals, achievements of graduates, and satisfaction levels of students and teachers from the curriculum. Many models can be used for the curriculum evaluation. One of these models is the CIPP model developed by Daniel Stufflebeam. The context, input, process and product m 1 odel, which is called Stufflebeam's CIPP model, is very comprehensive and versatile. The purpose of this model is to inform people who have the authority to make decisions about the curriculum. During the evaluation process, the authorities must decide on four areas for the curriculum. These are; decisions on planning, decisions on structuration, decisions on implementation and monitoring, and decisions on reorganization. The appropriate type of assessment can be used for each of these four different decision stages. These are context, input, process, and product. Pre-school education is the first educational step that provides the child with multi-faceted development. For this reason, the evaluation of the training program and the determination of the deficiencies may indirectly affect the healthy development of children in a multidimensional way. The aim of this study is to evaluate the pre-school education curriculum based on Stufflebeam's Context, Input, Process, Product Evaluation Model in the direction of teacher opinions. Pre-school Stufflebeam Program Evaluation Scale developed by researchers was used in the research in which the descriptive screening model was used in quantitative research methods. In the research, the data were obtained in electronic form using google docs infrastructure. In the analysis of the data obtained from 155 pre-primary teachers, it was seen that in all dimensions they were in the middle level at the level of "I agree at the middle level" ( x = 3.33). In addition, there was no significant gender difference in the views regarding the programa in terms of male and female teachers. It was seen that the employees in the center were more favored by the workers in the villages and districts, and those in the beginning and in the beginning were more positive than the other teachers.
Eğitimde program değerlendirmenin yapılmasındaki temel amaçeğitim öğretim sürecini, yapısını, kaynaklarını gözden geçirerek, mevcutsorunları tespit etmek ve bunlara çözüm bulmaktır. Bu süreçteöğrencilerin uygulamada kazandıkları yeterlikler ile programınhedeflerinin ve ilgili alanda çalışan bireylerin niteliklerininkıyaslanarak,eğitimprogramınıgeliştirilmesiamaçlanır.Değerlendirmede, programın amaçları temel alınarak öğrencilere,öğretim yöntem ve kaynaklarına, eğitim çıktılarına (mezunların başarısı)ve programdan beklenen başarıya ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin verilertoplanarak karar verilmektedir. Program değerlendirme amacıyla pekçok model kullanılmaktadır. Bu modellerden biri de DanielStufflebeam’in geliştirmiş olduğu bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP)modelidir. Kapsamlı ve zengin olan CIPP modelinin hedefi programhakkında karar verici olan kişilere bilgi vermektir. Değerlendirmesürecinde yetkililerin programla ilgili dört boyutta karar vermesigerekmektedir. Planlama, yapılaştırma, yürütme ve uygulama, yenidendüzenleme olarak ifadelendirilen bu kararların her biri için ayrı birdeğerlendirme önerilmektedir. Bunlar bağlam(context), girdi(input),süreç(process) ve üründür(product). Okul öncesi eğitim çocuğun çokyönlü gelişimini sağlayan ilk programlı eğitim basamağıdır. Bu nedenleuygulanan eğitim programının değerlendirilmesi, eksikliklerininbelirlenmesi çocukların sağlıklı gelişimini çok boyutlu olarak etkilemektedir. Buradan hareketle çalışmada, Stufflebeam’ın Bağlam,Girdi, Süreç, Ürün Değerlendirme Modeli temel alınarak okul öncesieğitim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesiamaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel taramamodelinin kullanıldığı araştırmada veriler araştırmacılar tarafındangeliştirilen Okul Öncesi Stufflebeam Program Değerlendirme Ölçeği ileelde edilmiştir. Araştırmada veriler basılı olarak ve elektronik ortamdagoogle docs altyapısı kullanılarak elde edilmiştir. 155 okul öncesiöğretmenden elde edilen verilerin analizinde programa ilişkingörüşlerin, bütün boyutlarda “Orta derecede katılıyorum” düzeyinde ( x=3,33) olduğu görülmüştür. Ayrıca kadın ve erkek öğretmenleraçısından programa ilişkin görüşlerde cinsiyet bakımından anlamlı birfarklılık bulunmazken, görev yeri bakımından merkezde çalışanlarınköy ve ilçelerde çalışanlara göre ve göreve yeni başlamış öğretmenlerindiğer öğretmenlere göre okul öncesi programa daha olumlu baktıklarıgörülmüştür.