Investigation of Antioxidant Capacity and Antimicrobial Potential of Pine Honey from Turkey Geography


Creative Commons License

NİSBET C., ÇOBAN A. Y., TAŞTEKİN B.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.1, no.1, pp.18-23, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: To investigate the antibacterial and antioxidant potential of pine honeys obtained from different regions of Turkey. Material and method: In this study, 14 pine honey samples were used obtained from different regions of Turkey. Antibacterial potential was determined by disk diffusion technique was used. In order to investigate the antibacterial activity of pine honey, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium Enterococcus faecolis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Staphylococcus epidermidis were used. On the other hand, was measured total antioxidant activity, total flavonoid amount and phenolic concentration in pine honey. Results: For the different dilutions of honey samples, it was observed that there was no bacterial growth. It was measured that the total phenolic level was 163,98±20,01 mgGAE/100 g honey, total flavonoid content was 4,86±0,59 mgQE/100 g honey and IC50 value measured for antioxidant activity was 105,96±12,25 DPPH-sc₅ₒ mg/ml. Conclusion: It was determined that pine honey have antioxidant activity and antibacterial potential. In the light of this data it is possible to say that pine honey has a therapeutic effect.
Amaç: Bu çalışmada Türkiye'nin farklı bölgelerinden elde edilmiştir çam ballarının antibakteriyelve antioksidan potansiyelini araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, 14 adet çambalı örneğinin Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium Enterococcus faecolis,Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii ve Staphylococcus epidermidis patojenlerinekarşı anti mikrobiyal potansiyeli disk difüzyon tekniği ile belirlenmiştir. Diğer taraftan çam balınınantioksidan ve fenolik madde miktarı araştırılmıştır. Bulgular: Bal ekstraklarında total fenolikdüzeyi ortalama 163,98 ± 20,01 mgGAE/100 g, total flavonoid 4,86±0,59 mgQE/100 g, antioksidanaktivitesi ise 105,96 ± 12,25 DPPH-sc₅ₒ mg/mL olarak belirlenmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlaragöre çam balının antioksidan düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır ve çalışma grubunda olan patojenleringelişimine karşı inhibisyon etkisi göstermiştir. Bu veriler ışığında çam balının terapötiketkinliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.