The Relationship Between Behçet's Syndrome Findings and Seasons


Creative Commons License

PAMUKCU M., BAYKARA R. A., DURAN T. İ.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.378-384, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Behçet's syndrome is a common disease in our country and it is thought that there may be a seasonal relationship with the exacerbation of all complications and symptoms of this disease. The aim of this study is to examine the seasonal relationship of systemic involvement in Behçet's syndrome. Material and Methods: Seventy-seven patients older than 18 years old with systemic involvement were included in this retrospective study. Age, gender, history of Behçet's syndrome and system involvement, C-reactive protein value, erythrocyte sedimentation rate, hemoglobin, leukocyte, thrombocyte, neutrophil, lymphocyte, albumin, and creatinine values were recorded. The involvement patterns of patients with systemic involvement record due to Behçet's disease were divided into groups as arthritis, uveitis, deep vein thrombosis, uveitis+ deep vein thrombosis, neurobehçet and enterobehçet. Results: While the mean age of the patients was 41.6±9.8 years, 31 (40%) of them were female. Pathergy test positivity was found in 38 (49%) patients. When the distribution of Behçet's syndrome system involvement was examined, 7 patients had arthritis, 36 patients had uveitis, 8 patients had deep vein thrombosis, 14 patients had uveitis and deep vein thrombosis, 10 patients had neurobehçet and 2 patients had enterobehçet. When the distribution of diagnosis dates of Behçet's syndrome involvement by seasons was examined, it was seen that patients with uveitis, deep vein thrombosis and with both involvements were diagnosed at a higher rate in spring and summer than in autumn and winter (p<0.05). Conclusion: It was determined that the diagnosis periods of the systemic effects of Behçet's syndrome, in other words, the activation periods were related to the seasons. This relationship is thought to be due to the environmental factor effect accompanying the genetic predisposition in Behçet's syndrome etiology as in other autoimmune inflammatory diseases, and this relationship should be considered in the follow-up of patients.
Amaç: Behçet sendromu ülkemizde yaygın olarak görülmekteolan bir hastalıktır ve bu hastalığın tüm komplikasyonlarının vebelirtilerinin şiddetlenmesinin mevsimsel ilişki gösterebileceğidüşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Behçet sendromunabağlı sistemik tutulumlar ile bu tutulumların mevsimselilişkisini incelemektir.Gereç ve Yöntemler: Onsekiz yaşından büyük ve sistemiktutulumu olan 77 hasta bu retrospektif çalışmaya dahil edildi.Hastaların yaşı, cinsiyeti, Behçet sendromu ve sistem tutulumutarihi bilgileri, C-reaktif protein değeri, eritrosit sedimantasyonhızı, hemoglobin, lökosit, trombosit, nötrofil, lenfosit, albümin,kreatinin değerleri kaydedildi. Behçet sendromuna bağlısistemik tutulum kaydına ulaşılan hastaların tutulum paternleri,artrit, üveit, derin ven trombozu, üveit + derin ven trombozu,nörobehçet ve enterobehçet olarak gruplara ayrıldı.Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41.6±9.8 yıl iken, 31 (%40)hasta kadındı. Paterji testi pozitifliği 38 (%49) hastada saptandı.Behçet sendromu sistem tutulumlarının dağılımı incelendiğinde7 hastada artrit, 36 hastada üveit, 8 hastada derin ven trombozu,14 hastada üveit ve derin ven trombozu birlikte mevcutken, 10hastada nörobehçet ve 2 hastada enterobehçet mevcuttu. Behçetsendromu tutulumlarının tanı tarihlerinin mevsimlere göredağılımı incelendiğinde üveit, derin ven trombozu ve bu ikitutulumun birlikte görüldüğü hastaların ilkbahar ve yazmevsimlerinde sonbahar ve kış mevsimlerine göre daha yüksekoranda tanı aldığı görüldü (p<0.05).Sonuç: Behçet sendromunın sistemik etkilerinin tanı almadönemlerinin, diğer bir deyişle aktivasyon dönemlerininmevsimlerle anlamlı şekilde ilişkili olduğu saptandı. Builişkinin diğer otoimmün inflamatuar hastalıklarda olduğu gibiBehçet sendromunun da etiyolojisinde yer alan genetikyatkınlığa eşlik eden çevresel faktör etkisi nedeniyle olduğunudüşündürmektedir ve hastaların takibinde bu ilişki göz önündebulundurulmalıdır.