The Current Situation and Potential of Pome Fruit Production of Black Sea Region


ÖZTÜRK A., SERTTAŞ S.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.1671-1685, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The Black Sea Region, having very different ecological conditions and geographical structuresand therefore can grow many fruit species, has a very important place in fruit growing in our country. TheBlack Sea Region realizes 11.1 % of Turkey's fruit production with 2 573 222 tons, and approximately 4.4 %of our country's pome fruit production about 225 thousand tons of pome fruit production. Pome fruit growing inthe region is mainly performed in home gardens, fruit gardens and commercial orchards. Pome fruits with 8.8 % portion have second place after nuts (23.9 %) in fruit growing of the region. Apple (149 275 tons, 66.3 %)and pear (59 931 tons, 26.6 %) are produced as the highest amount among pome fruits in the region. In theregion, while apples are produced in terms of both production amount and area with the other apple group (36.3 % and 37.9 %, respectively), the Amasya apple (20.9 %) in terms of production area and the Starking apple(19.7 %) in terms of production amount are followed in this group. The Black Sea Region with 1 912 tons ofproduction supplies 38.5 % of total medlar production of Turkey. When the potential of pome fruit productionin the Black Sea Region is evaluated, Amasya (46 004 tons), Samsun (27 874 tons), Kastamonu (21 509 tons)and Tokat (20 450 tons) are the main producer cities. In this study, the current situation and potential of themost produced pome fruit species in the fruit production of the Black Sea Region and Turkey are discussed indetail.
Çok farklı ekolojik koşullara ve coğrafik yapıya sahip olan ve bu nedenle birçok meyve türününyetiştiriciliğinin yapılabildiği Karadeniz Bölgesi, ülkemiz meyveciliğinde oldukça önemli bir yere sahiptir.Karadeniz Bölgesi, 2 573 222 ton ile Türkiye meyve üretiminin % 11.1’ini, 225 bin tonluk yumuşak çekirdeklimeyve üretimi ile de ülkemiz yumuşak çekirdekli meyve üretiminin yaklaşık % 4.4’nü gerçekleştirmektedir.Bölgede yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliği yaygın olarak ev bahçeleri, meyve bahçeleri ve kapamabahçelerde yapılmaktadır. Bölge meyveciliğinde yumuşak çekirdekli meyveler % 8.8’lik üretim payı ile sertkabuklu meyvelerden (% 23.9) sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bölgede yumuşak çekirdekli meyveleriçerisinde en fazla elma (149 275 ton, % 66.3) ve armut (59.931 ton, % 26.6) üretilmektedir. Bölgede hemüretim alanı hem de üretim miktarı bakımından diğer grupta yer alan elmalar üretilirken (sırasıyla % 37.9 ve % 36.3) bu grubu üretim alanı bakımından Amasya (% 20.9) üretim miktarı bakımından ise Starking (%19.7)takip etmektedir. Karadeniz Bölgesi 1 912 tonluk üretimiyle ülkemiz muşmula üretiminin % 38.5’lik kısmınıkarşılamaktadır. Karadeniz Bölgesi’ndeki yumuşak çekirdekli meyve üretim potansiyeli iller bazındadeğerlendirildiğinde Amasya (46 004 ton), Samsun (27 874 ton), Kastamonu (21 509 ton) ve Tokat (20 450 ton)en fazla üretimi yapan illerdir. Bu çalışmada yumuşak çekirdekli meyveler içerisinde en fazla üretilen türlerinKaradeniz Bölgesi ve Türkiye üretimindeki mevcut durumu ve potansiyeli detaylı olarak ele alınmıştır.