Effect of Different Pruning Practices on Yield and Quality in Organic Winter Squash Cultivation


Creative Commons License

ÖZER H., PEKŞEN A.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.143-148, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was carried out to determine the effects of different pruning practices on yield and quality of organically grown winter squash genotypes. In the study, four practices consisted of three pruning and control (1. Control, 2. Pruning of fruitless branches, 3. Single-branch growing and 4. Twobranchs growing) were investigated in 3 different winter squash (Cucurbita maxima Duch.) genotypes (61A1, 61A2 and 61A3). It was determined that genotypes and pruning practices had significant (P˂0.05) effects on days to flowering and fruit set, fruit width and length, flesh color (L, chroma and hue), fruit flesh firmness, soluble solids content (SSC) and also yield per plant and 100 seed weight. The highest plant yield (24.9 kg plant-1) were obtained from the first pruning practice in 61A2 genotype. The highest fruit flesh firmness (4.5 kg) and SSC (5.9%) values were also obtained from the second pruning practice in 61A3 genotype. With the exception of fruit width and length, and L chrome, the effects of pruning practices on fruit color, fruit flesh firmness and SSC were not significant. It was determined that the pruning practice of fruitless branches increased plant yield when compared with the control.
Bu çalışma farklı budama uygulamalarının organik olarak yetiştirilen kestane kabağıgenotiplerinin verim ve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, üçfarklı (61A1, 61A2 ve 61A3) kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.) genotipinde üç farklı budama vekontrol olmak üzere 4 uygulama (1. Kontrol, 2. Meyve vermeyen kolların budanması, 3. Tek kolluyetiştiricilik ve 4. İki kollu yetiştiricilik) incelenmiştir. Farklı genotip ve budama uygulamalarınınçiçeklenme ve meyve tutumu başlangıç tarihi, meyve eni, boyu, et rengi (L, kroma ve hue), meyve etisertliği ve suda çözünebilir kuru madde oranı (SÇKM) ile bitki başına verim ve 100 tane ağırlığı üzerineönemli (P˂0.05) etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. En yüksek bitki verimi (24.9 kg bitki-1) 61A2genotipinde birinci budama uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek meyve eti sertliği (4.5 kg) veSÇKM (%5.9) değerleri ise 61A3 genotipinde 2. budama uygulamasından elde edilmiştir. Budamauygulamalarının meyve eni ve boyu, L kroma değeri dışında meyve rengi, meyve eti sertliği ve SÇKMüzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Meyve vermeyen kolların budanmasının verimi kontrolegöre önemli derecede artırdığı belirlenmiştir.