Comparison of Social Studies Curriculum in Turkey and Canada (Alberta Province) in terms of Skill Dimension


Creative Commons License

ŞEREN N., TUT E., ÇOLAK E. A., KIROĞLU K.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.292-311, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.37217/tebd.843175
  • Journal Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.292-311
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study, which is a comparative education study, is to investigate thesocial studies curriculum in Turkey and Canada (Alberta Province) in terms of skilldimension. the research design is basic qualitative research. Data were collected throughdocument analysis, and current social studies curriculums on websites of both countrieswere used as a source of primary data. Data obtained were analyzed through descriptiveanalysis. It was observed under the themes “similarities” and “differences” by examiningbasic skills included in the social studies curriculum and skills on the basis of grade level.According to the findings, basic skills to be acquired in the social studies curriculum inTurkey and Canada (Alberta Province) differ both numerically and in terms of explanationof their content. In addition, critical thinking, research, communication, decision making,problem solving, and social participation skills are commonly included in both countries’curriculum. Besides, it is seen that skills taught on the basis of grade level are shapedunder four main titles in the social sciences curriculum in Canada (Alberta Province). Inthis context, the results obtained were discussed in the light of the relevant literature, andsome suggestions were recommended.
Bir karşılaştırmalı eğitim çalışması olan bu araştırmanın amacı, Türkiye ve Kanada’daki(Alberta Eyaleti) Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarını beceri boyutu açısındanincelemektir. Araştırma deseni temel nitel araştırmadır. Veriler doküman incelemesiyoluyla toplanmış ve birincil veri kaynağı olarak her iki ülkenin resmi internet sitelerindenulaşılan güncel Sosyal Bilgiler Öğretim Programları kullanılmıştır. Elde edilen verilerbetimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarındayer alan temel beceriler ve sınıf düzeyi bazındaki beceriler irdelenerek “benzerlikler” ve“farklılıklar” temaları altında işlenmiştir. Bulgulara bakıldığında Türkiye’deki SosyalBilgiler Öğretim Programı ile Kanada’daki (Alberta Eyaleti) Sosyal Bilgiler ÖğretimProgramı’nda kazandırılması hedeflenen temel beceriler hem sayısal olarak hem deiçeriklerinin açıklanması bakımından farklılık göstermektedir. Bunun yanında eleştireldüşünme, araştırma, iletişim, karar verme, problem çözme ve sosyal katılım becerileriortak olarak her iki ülke programında da yer almaktadır. Ayrıca sınıf düzeyi bazındaverilen becerilerin Kanada’daki (Alberta Eyaleti) Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndadört ana başlık altında şekillendiği görülmektedir. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar ilgililiteratür ışığında tartışılmış ve birtakım önerilere yer verilmiştir.