Okul, Aile ve Toplum İlişkilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Gül İ., Aslan D.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.203-218, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.203-218
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

School, family and community relations constitutes an important aspect of the School Management. The main aim of the school is to prepare people to future. The most effective way can be achieved by establishing among school, family and community. Organizations, headmaster and teachers play an important role for establishing such a partnership. The purpose of this research is to reveal the relationship among the school, family and community according to teachers' views. For this purpose; a Likert type questionnaire consisting of 22 questions is used by the researchers. The study population consists from teachers working in province of Sinop who are selected by Easy Sampling Method. 517 teachers were participated in the survey. In this study Screening Model is used . The frequency, percentage, arithmetic mean and One-Way Analysis of Variance and t test are used for the analysis of the findings. Therefore this is a quantitative analysis. The research findings were analyzed according to the subproblems of the research. According to the findings school teachers view themselves enough in the context of school, family and community relations. There are not any significant differences in terms of gender and graduation but there are significant differences in terms of their provinces and priority for school, family and community relations. The findings are interpreted and recommendations will be given to researchers for the subsequent researches.
Okul, aile ve toplum ilişkileri, okul yönetiminin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.Okulun temel amacı, insanları yaşama hazırlamaktır. Bunu sağlamanın en etkili yolu;okul, aile ve toplum arasında ilişkilerin kurulması ve işletilmesidir. Böyle bir ortaklığınkurulmasında okul müdürü ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bu amaçiçin yürütülen araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul-çevre ilişkilerininhangi düzeyde yerine getirildiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, Gül (2015)tarafından geliştirilen 22 sorudan oluşan likert türü "Okul-çevre İlişkileri" ölçeğikullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sinop ilinde görev yapan 2457 öğretmendir.Araştırmaya basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 517 öğretmen katılmıştır.Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma bulgularının çözümlenmesindenicel çözümleme yöntemlerinden frekans, yüzde, Aritmetik Ortalama, Tek YönlüVaryans Analizi ve t testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenler okul-çevre ilişkileri konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. Görüşleri, cinsiyet vemezuniyet durumlarına göre bir farklılık göstermezken, branş ve öğretmenlikte geçensürelerine göre anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Bulgulara dayalı olarak,ortaya çıkan sonuçlara göre, göreve yeni başlayan öğretmenlere rehberlik yapılmalıve ilk atamada donanımla okullara gönderilmelidirler.