Relationship between Their Opinions about Their Daily Life Association with Information that Middle School 5th Grade Students have Learned in Science Course and Their Achievements in Science Course


KARA F.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1380-1397, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1380-1397
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The extent of response to information assimilated in the educational process to the needs of students directly affects the learning level of students' knowledge. In this context, the level of their daily life association with the information the students learn is very important in measuring the success of a science course. In this study, we aimed to determine the relationship between their opinions about their daily life association with information that students have learned in a science course and their achievements in that science course. In addition, the effect of students’ genders on their success in science lessons and their ideas related to correlating their knowledge with their daily lives was also researched. The research sample consisted of 78 students studying in the fifth grade at the middle school in Oltu in the province of Erzurum. In the study, “the Scale of Science Course Association with Daily Life” test and “Science Achievement Test” were applied using the relational scan model. The data obtained from the study were analyzed with SPSS. As a result of the research, there were no significant differences between the sexes and the success of students in science lessons. However, significant differences in favor of females were found between their opinions about their daily life association and their sexes. In addition, a statistically significant positive relationship was found between their opinions about their daily life association with information that students have learned in a science course.
Eğitim sürecinde verilen bilgilerin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacaknitelikte olması, öğrencilerin bilgiyi öğrenme düzeylerini doğrudan etkilemektedir.Bu bağlamda öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarıylailişkilendirebilme düzeylerinin fen bilimleri dersindeki başarıları üzerinde etkiliolduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu araştırmada öğrencilerin fen bilimleri dersindeöğrendikleri bilgilerini günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine yönelikdüşünceleri ile fen bilimleri dersindeki başarıları arasındaki ilişkiyi tespit etmekamaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin cinsiyetlerinin fen bilimleridersindeki başarıları ve bilgilerini günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerineyönelik düşüncelerine etkisi belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzurum İli’nebağlı Oltu İlçe’sinde ortaokul 5. sınıfta öğrenim gören 78 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılarak “Fen Bilimleri Dersini GünlükYaşamla İlişkilendirme Ölçeği” ve “Fen Bilimleri Başarı Testi” uygulanmıştır.Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programıyla değerlendirilerek analizedilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarıları ilecinsiyetleri arasında anlamlı farklılık bulunmazken öğrencilerin bilgilerini günlükyaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine yönelik düşünceleri ile cinsiyetleri arasındakadınlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin fen bilimleridersindeki başarıları ve fen bilimleri dersindeki bilgileri günlük yaşamlarıylailişkilendirebilmelerine yönelik düşünceleri arasında pozitif yönde ve orta düzeydeistatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur