Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

STRESS FACTORS IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Turkish Studies (Elektronik) , vol.14, no.1, pp.121-137, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

10th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 19 - 21 May 2023, pp.1305-1332

ÇOCUK ASKERLER

AKDENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 1 - 02 April 2023, pp.85-95

YAHUDİLİK’TE VE İSLAMİYET'TE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

AKDENIZ 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 1 - 02 April 2023, pp.309-319

ERİL DÜNYADA İZ BIRAKAN KADINLARIN BİZLERE MİRASI

AKDENIZ 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 1 - 02 April 2023, pp.299-308

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ VE SUÇ ÖNLEME ALANINDAKİ İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND FORENSIC SCIENCES, İstanbul, Turkey, 24 - 26 March 2023, pp.107-115

Examination of Resilience and Subjective Well-Being of Adoptive Mothers

4Th International Latin American Congress On Social Sciences & Humanities, Rio Da Janerio, Brazil, 13 March 2023

TÜRKİYE’DE MONTESSORİ YÖNTEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

AICNHS 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN SCIENCE, Cairo, Egypt, 14 - 16 January 2023, pp.135-148

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ ALANYAZIN TARAMASI

AICNHS 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN SCIENCE , Cairo, Egypt, 14 - 16 January 2023, pp.149-161

Psikolojide Kariyer Yelkenlisi Modeli Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme

EGE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Turkey, 10 September 2022

An Investigation of Gender Perceptions of Preschool Children in terms of Various Variables

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi , Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2022, pp.273-274 Sustainable Development

Psikolojik DanıĢmada Kültürün Önemi: Kuramsal Bir Ġnceleme

5 th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONFERENCE, Turkey, 24 May 2022

TÜRKİYE'DE YAPILAN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

2. INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, vol.1, pp.790-796

EVALUATION OF INTERACTIVE BOOK READING WITH CHILDREN AGE 1-6 IN TURKEY: LANGUAGE DEVELOPMENT AND EARLY LITERACY

2. INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.1, pp.637-638

EXAMINATION THE MINDFULNESS LEVELS OF JUDOATHLETES

7. UluslararasıHakemli KatılımlıAVRASYA ZİRVESİBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, vol.2, pp.305-317

Judo Sporcularının Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.305-316

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMAR VE ÖZGÜVEN İLİŞKİS

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSELYAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 27 - 29 December 2019

Lukas Kritiği Bağlamında Eğitim Programları

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1267-1273

Atatürk’ün Eğitimle İlgili Görüşleri Bağlamında Bir Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1250-1266

Kariyer Hedef Tutarsızlığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

II. Uluslar Arası Öğrenme, Öğretim ve Eğittim Araştırmaları Kongresi-Amasya Üniversitesi, Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019

Economic Fundamentals Of Curriculum Development: NeedsAnalysis in the Context of Educational Economy

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARYEDUCATION AND SOCIAL SCIENCES (ISCESS), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

Cep Telefonu Uygulamalarının Dikkat ve Rahatlık Düzeylerine Etkisi

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.1023-1051

Eğitimde Program Geliştirmenin Ekonomik Temelleri: Eğitim Ekonomisi Bağlamında İhtiyaç Analizi

I. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.1052-1063

Evli ve Bekar Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu

Uluslararası Kadın Kongresi: SosyoHukuki Perspektifte Kadının Yeri, 5 - 09 December 2018

Erteleyici Bilişler Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

THE EFFECTS OF MOBILE GAMES ON ATTENTION ANDMEDIATION LEVELS OF THE STUDENTS

I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

Pavlov’un Köpeğinden Yapay Zekaya: Robotlarla Öğrenme

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.185-186

Negative Effects of Barriers to Seeking Psychological Help: Depression, Anxiety, Stress, and Self- Efficacy Among College Students

VIII. International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, vol.2, pp.741-749

PAVLOV’UN KÖPEĞİNDEN YAPAY ZEKÂYA: ROBOTLARLA ÖĞRENME

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.185-186

Investigation of Metaphorical Thinking Skills of Teacher Candidates Through ChineseCharacters

1st International Black Sea Conference onLanguage and Language Education, 22 - 23 October 2017

Oyun Teorisi ve Kur’an’daki Kıssalar

1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 30 September - 02 October 2017

The Concept of Creation in National Press

Temel Eğitim ders kitaplarının dini kavramlar ve semboller açısından incelenmesi, 30 September - 02 October 2017

An Investigation of Ibn Khaldun’s Ideas on Education in the Context of Clash of Civilizations

4th International Ibn Khaldun Symposium, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

Samsun Yerel Basınında Kadın Olgusunun Ele alınışı

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, vol.2, pp.1173-1186

Ulusal Basında Kadın ve Yoksulluk Olgusunun Ele Alınışı

II. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ, Turkey, 03 March 2016 Sustainable Development

Nilüferde Özel Eğitim Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ODRYSES'ten Nilüfere Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2015

Ulusal Yazılı Basında Geleneksel ve Olimpik Güreşlerin Ele Alınışı

II. Uluslararası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu, Kahramanmaraş, 14-15 Eylül 2012, 14 - 15 September 2012

Safahat tan Hareketle M Akif in Çevresi

75. Ölüm Yıldönümünde Veteriner Hekim M. Akif Ersoy Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 December 2011, vol.0

Yerel Basında Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddetin Ele Alınışı Samsun İli Örneği

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012

Pre-school education and the effects of the relations between parents and teachers on pre-school age children (Ordu Centrum)

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration, WCLTA-2010, Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9, pp.203-212 identifier

Türk Üniversitelerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Gelişimi ve Geleceğe Yönelik Eğilimler

Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007, pp.177-180

Üniversite Öğretim Elemanlarının Duygusal Zekâ Düzeyleri

VIII. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2005

Nasreddin Hoca Fıkralarının Çağdaş Eğitim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslar arası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Konya, Turkey, 6 - 07 July 2005, vol.1, pp.402-409

Ulusal Yazılı Basınımızda Engelli Kadın ve Çocuk Olgusu Bir Tarama Çalışması

Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 29 - 30 April 2005

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 29 - 30 April 2005

Ulusal Yazılı Basınımızda Engelli Kadın ve Çocuk Olgusu: Tarama Çalışması

Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 April 2005

Karadeniz’de Bir Psikoloji Bölümü Macerası

1. Ulusal Psikoloji Kurultayı, Turkey, 01 December 2001

Deli Dumrul Destanı ve Varoluşçu Eğitim Adına Düşündürdükleri

I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2000, vol.1, pp.592-601

”Deli Dumrul” Destanı ve Varoluşçu Eğitim Adına Düşündürkleri

1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Turkey, 20 - 21 January 2000

Books & Book Chapters

Abraham Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi

in: Çocuk Gelişiminde Kuramlar, Ayhan Babaroğlu,Gülden Öztürk Serter, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.475-500, 2022

Spor yükseköğretim kurumu öğrencilerinin transaksiyonel analiz kuramına göre ego durumları ile liderlik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

in: Spor Bilimleri Alanında Güncel Araştırmalar 3, Çankaya Soner, Sabah Seda, Cevahircioğlu Burkay, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.65-91, 2022

SPOR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN TRANSAKSİYONEL ANALİZ KURAMINA GÖRE EGO DURUMLARI İLE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

in: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR - III, Çankaya Soner, Sabah Seda, Cevahircioğlu Burkay, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.65-91, 2022

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spora bağlılıkları ile sporda görev ve ego yönelimleri arasındaki ilişki

in: Spor Bilimleri Alanında Güncel Araştırmalar-1, Çankaya Soner, Sabah Seda, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.115-128, 2022

Eğitimin Temel Kavramları

in: Eğitim Psikolojisi, Barut Yaşar, Özcan Kemal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.13-24, 2022

TÜRKİYE’DE SPOR PSİKOLOJİSİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR - II, ÇANKAYA SONER, SABAH SEDA, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, Ankara, pp.1-14, 2022

Eğitim Psikolojisinin Kapsamı ve Temel Kavramlar

in: Eğitim Psikolojisi, Barut, Yaşar; Özcan, Kemal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.1-20, 2022

Türkiye'de spor psikolojisi alanında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

in: Spor Bilimleri Alanında Güncel Araştırmalar-2, Çankaya Soner, Sabah Seda, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.1-14, 2022

Ailenin Eğitime Katılımı ve Ailelerle İşbirliği

in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Vural Murat, Barut Yaşar, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.241-258, 2021

Aile Eğitimi ve Katılımı

in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Vural Murat, Barut Yaşar, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.241-264, 2021

Türkiye'de Özel Eğitim (Bölüm 5.1.)

in: Sanat Alanları İle A'DAN Z'YE SANAT, Geçen Fahrettin, Aytaç Ahmet, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.79-99, 2021

Dil ve İletişim

in: Kültürel Antropoloji, Prof. Dr. Mustafa TALAS - Dr. Öğr.Üyesi Gökçen ÇATLI ÖZEN, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.271-310, 2021

DİL VE İLETİŞİM

in: KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ, Prof. Dr. Mustafa Talas - Dr. Öğr.Üyesi Gökçen Çatlı Özen, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.271-310, 2019

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Gelişimsel Yaklaşım

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Prof. Dr. Mehmet Güven, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.65-90, 2019

KARAKTER EĞİTİMİ VE GELİŞİMİNDE AİLE, ÇEVRE VE OKUL

in: KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ, BAYRAM ÖZER, Editor, PEGEM YAYINEVİ, pp.27-45, 2019

Ruhsal Zeka

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR, İşcan, Adem, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.293-315, 2018

Öğrenme Süreci ve Etkili Olan Olgular 7. Bölüm

in: Eğitim Psikolojisi, Doç. Dr. Asım Arı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.7-27, 2017

YAŞAM BOYU GELİŞİM

in: PSİKOLOJİYE GİRİŞ, Hamit Coşkun, Nilüfer Ş. Özabacı, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.317-344, 2017

DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

in: Psikolojiye Giriş, Hamit Coşkun, Nilüfer Özabacı, Editor, LİSANS, İstanbul, pp.185-195, 2017

Psikoloji Biliminin Doğası, Öğrenme

in: Psikolojiye Giriş, Hamit Coşkun, Nilüfer Ş. Özabacı, Editor, Lisans, İstanbul, pp.167-204, 2017

Gebelik

in: CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ, Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ, Editor, pegem akademi, pp.1-309, 2017

Kişisel Sosyal ve Ahlaki Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, Doç.Dr. Asım Arı, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.123-144, 2017

Gelişim Psikolojisi

in: Eğitim Psikolojisi, Arı, Asım, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.38-66, 2017

Yerel Basında Atakum'un ele alınışı

in: Atakum a Akademik Bir Bakış Yeni Atakum, Bekir ŞİŞMAN, Editor, Atakum Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.349-355, 2016

Davranışcı Terapiler

in: PsikolojikDanışma Kuramları, Ahmet Akın ve Rukiye Şahin, Editor, Lisans Yayıncılık, pp.193-218, 2014

Dil ve İletişim

in: Sosyal Antropoloji, Doç. Dr. Mustafa TALAS, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.222-272, 2014